Redovisning och värdering av innehav

Dotterföretag
Bolag som definieras som dotterföretag konsolideras i enlighet med IFRS 3 och IFRS 10.

Partnerägda investeringar
Partnerägda investeringar redovisas som intresseföretag. Till följd av detta tillämpas kapitalandelsmetoden, i enlighet med IAS 28.

Övriga innehav
Alla övriga innehav redovisas och värderas som finansiella instrument i enlighet med IAS 39.

investor pattern