Nyhetsrum

I nyhetsrummet hittar du artiklar och rapporter om Investor och våra aktiviteter. Emellanåt redovisar vi också klargöranden eller kommentarer samt bakgrundsinformation gällande artiklar, intervjuer och andra diskussioner.

Investor kommenterar

 • 2018-10-16 07:01

  Patricia Industries kommenterar dotterbolaget Aleris avyttring av Aleris Omsorg

  Aleris har idag kommunicerat att omsorgsverksamheten Aleris Omsorg avyttras till Ambea. Avyttringen gäller drygt 300 verksamheter med närmare 6000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård- och omsorgsföretag och är ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB. Aleris blir efter avyttringen ett renodlat sjukvårdföretag.

  Patricia Industries har stått bakom den strategiska översyn som Aleris ledning och styrelse har gjort av verksamheten under det senaste året. Den har inneburit att Aleris omsorgs- och sjukvårdsverksamhet nu drivs i två separata segment – Aleris Omsorg och Aleris Sjukvård.

  Som ägare utvärderar vi alltid hur de enskilda bolagen kan utvecklas på bästa sätt. Aleris Omsorg som uppvisar hög kvalitet och brukarnöjdhet kan nu fortsätta att utvecklas hos Ambea. Samtidigt skapar avyttringen förutsättningar för fortsatt specialisering och fokusering av den kvarvarande sjukvårdsverksamheten. Aleris finansiella ställning stärks också genom att nettoskulden kan minskas avsevärt med cirka 2.650 Mkr. För Aleris Care uppgick rapporterad EBITDA och EBITA till 163 Mkr respektive 127 Mkr för 12-månadersperioden till och med 30 september 2018.

 • 2017-09-12 11:41

  Investors remissvar angående betänkandet Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning

  Detta remissvar gäller betänkandet Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38).

  Svaret avgränsas till att i huvudsak och principiellt beröra vår principiella syn.

  Investor AB väljer att lämna ett svar, trots att företaget inte återfinns på regeringens lista över remissinstanser.

  Läs hela remissvaret i bifogad pdf.

 • 2017-03-06 16:17

  Investors remissvar angående Reepalu-utredningen

  Detta remissvar gäller betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

  Svaret avgränsas till att i huvudsak och principiellt beröra den del av betänkandet som innehåller förslag till utformning av en vinstbegränsning för välfärdsföretag.

  Investor AB väljer att lämna ett svar, trots att företaget inte återfinns på regeringens lista över remissinstanser.

   

  Läs hela remissvaret i bifogad pdf.

 • 2016-10-12 13:00

  Investor kommenterar uppgifter i medierna angående kostnader för festen i samband med vårt hundraårsjubileum

  Investor firar 100 år och ordnar med anledning av detta ett öppet hus-liknande mingel med utställning på Investors helägda Grand Hôtel.

   

  Minglet och utställningen på Grand ska ses i ljuset av att det är en unik händelse att fira 100 år. Vi använder tillfället för att visa upp våra företag och bolagens innovationer som ska bära in i framtiden. Det känner vi stolthet över.

   

  För detta ändamål använder vi Investors eget hotell. Det stämmer att vi transparent och öppet redovisar vår budget för detta till 10 miljoner kronor. Men över hälften av den budgeten, dvs 50 % används till att bygga upp utställningar för företagen, deras innovationer, redovisa svensk industrihistoria genom hundra år och teknik i anslutning till dessa utställningsytor.

   

  En fjärdedel av budgeten, dvs 25 % används vidare till att vi hyr alla ytor av hotellet denna kväll. Självfallet blir kostnaderna för Investor i praktiken lägre eftersom vi heläger hotellet, därmed håller vi kostnader och intäkter inom vår egen företagsgrupp. Men likväl har vi öppet och transparent redovisat detta som en delsumma i vår budget vid frågor.

   

  Slutligen är en fjärdedel av summan budgeterat till mingelmat, dryck och uppvisandet av svensk kultur. Det är ingen sittande middag utan ett öppet hus-mingel hela kvällen. Artisterna är enskilda sångare och medlemmar av körer och orkestrar. Eftersom det inte är en sittande middag så går det inte att fastställa en exakt summa för varje individuell gäst. Men alla sådana summor blir väsentligt lägre än hur de nu har redovisat i medier.

   

  Vi är stolta över att vi fyller 100 år och vill självklart tillsammans med våra innehav och nätverk spegla det långsiktiga ägandet, som har varit till nytta för dels våra bolags innovationsförmåga, och för samhällsutvecklingen.

   

  Flera bolag som t ex Atlas Copco har varit med i vår portfölj sedan starten 1916.

   

  Syftet med utställningen är att visa upp våra portföljbolag och deras innovationer och hur de möter morgondagens utmaningar.

   

  Temat för firandet är INNOVATION AND IMPACT och alla våra 19 innehav kommer att visa upp sina senaste innovationer inom tre teman, Industry 4.0, Sustainable Cities och Life Science and Care.

   

  Gästerna är huvudsakligen Investors anställda i Sverige och utomlands samt många representanter för Investors innehav. Det är den absolut största gruppen av gästerna. Därtill har vi bjudit in svenska och internationella nätverk och affärskontakter. Gästerna är bjudna med respektive eftersom det är ett 100-årsjubileum.

 • 2016-09-14 08:32

  Investor kommenterar ABB:s strategiska översyn av Power Grid-divisionen

  ABB har starka marknadspositioner och genomför nu som bekant en förutsättningslös strategisk översyn av Power Grid-divisionen, en process Investor stödjer och i likhet med bolagets ledning och styrelse är överens om bör inväntas och analyseras innan beslut tas i styrelsen om vägen framåt.

 • 2016-05-02 17:18

  Investor kommenterar aktieägarlån i samband med förvärvet av Mölnlycke Health Care

  Med anledning om frågor som uppkommit om aktieägarlånet kommenterar här Investor bakomliggande fakta:
   
  Rotca AB, ett dotterbolag till Investor, fick den 21 december 2015 ett omprövningsbeslut från Skatteverket där bolaget inte medgavs avdrag för räntekostnader på lån till Investor för inkomståret 2013. Det nekade avdraget uppgick till 1.092.650.144 SEK. Skatteverket påförde inget skattetillägg. Ärendet är överklagat av Rotca.
   
  Räntekostnaderna i Rotca avser lån som bolaget fick för att finansiera förvärvet av Mölnlycke Health Care. Räntekostnaden för tidigare år har varit uppe till prövning redan tidigare och har då bedömts korrekta och marknadsmässiga enligt då gällande regler. Efter en lagändring 2013 bestämde sig dock Skatteverket för att ånyo granska räntekostnaden utifrån de nya reglerna som började gälla för inkomståret 2013.
   
  Enligt de nya reglerna medges avdrag för räntekostnader mellan svenska bolag, så länge som huvudsakliga skälet (mer än 75%) till skuldförhållandet inte är att skapa en väsentlig skatteförmån. I och med att Investor har en extern upplåning som vi lånar vidare inom koncernen så är syftet med lånet affärsmässigt. Alternativet för Rotca skulle ju vara att låna upp själv externt med motsvarande räntekostnad till extern part.
   
  Orsaken till att Investor lånar upp pengar och genom aktieägarlån lånar vidare dessa medel till dotterbolag, så som Rotca, är att detta möjliggör en mer effektiv och billigare finansiering för Investorgruppen; det leder till en centraliserad hantering och lägre upplåningskostnad för Investor än de enskilda dotterbolagen.
   
  Att låna pengar från banken och använda den i sin egen verksamhet är något vi anser är fullkomligt naturligt i alla typer av bolag, det är något som även exempelvis staten och mängder av svenska kommuner gör. 

  Vi anser att vi agerar i linje med intentionerna till befintliga reglerna kring ränteavdrag. Förarbetena till reglerna är väldigt tydliga och såvitt vi kan läsa dem agerar vi i enlighet med dem.

  I förarbetena till de nya reglerna nämns att de nya reglerna skulle kunna skapa en effekt där ett investmentbolag använder sitt egna kapital och lånar ut. På så sätt skulle man kunna få en effekt med avdragsgilla räntekostnader i dotterbolag, som hos investmentbolaget kan kvittas mot lämnad utdelning. På så sätt beskattas inkomsten endast hos ägarna. Men i den mån investmentbolag inte använder eget kapital utan har en extern upplåning som vidareutlånas är situationen en annan och lagstiftaren införde därför en presumtion om att så länge investmentbolaget lånar upp medel externt, och därmed har räntekostnader, som sedan vidareutlånas inom koncernen så ska skuldförhållandet anses vara affärsmässigt och innebär således inte ett utnyttjande av avdragsrätten för lämnad utdelning. I dessa fall har ju investmentbolaget också ränteinkomster från koncernbolaget som är beskattningsbar inkomst hos investmentbolaget. Så länge som investmentbolagets externa upplåning är lika stor eller större än den interna vidareutlåningen så anses därför skuldförhållandet vara affärsmässigt.

  Investor har en större extern upplåning än intern utlåning, för 2013 27,5 respektive 20,5 miljarder SEK, varför kravet om affärsmässighet är uppfyllt. Ränteintäkterna är skattepliktiga men vi har haft räntekostnader och andra avdragsgilla kostnader i vår verksamhet, personal, hyror och liknande.

  Dessutom har Investor visat för Skatteverket att den lämnade utdelningen för de aktuella åren är mindre än den mottagna utdelningen och schablonintäkten vi måste ta upp till beskattning. Alltså har Investor visat att vi inte på något sätt nyttjat investmentbolagsstatusen för att uppnå någon skattefördel.
   
  Med anledning av ovan anser vi att det är klarlagt att vi följer lagen och även intentionen med lagen. Som sagt pågår juridisk prövning.
   
  Investor har tidigare transparent återkommande redovisat hur vi agerat kring Aktieägarlånen i Mölnlycke Health Care, t ex här.

 • 2015-10-27 16:47

  Med anledning av den pressrelease Investor skickat idag gör Investor följande bakgrundskommentar:

  Tilläggsutbetalningen har ingenting med Börje Ekholms vd-skap i Investor att göra. Denna utbetalning baseras på ett avtal mellan Investors styrelse och Börje Ekholm som ingicks i samband med att han tillträdde som vd i september 2005. Innan dess var Ekholm ansvarig för Investor Growth Capital och han deltog i egenskap av detta i ett antal medinvesterings- och vinstdelningsprogram inom ramen för IGC.

  Då Börje Ekholm tog över som vd ville IAB:s styrelse att han skulle fokusera enbart på Investor som helhet, vilket resulterade i att han blev utköpt ur dessa program.

  Ekholm fick, som redan då kommunicerades, en kontantutbetalning på 6.9 MUSD för redan avyttrade investeringar. För de investeringar som var orealiserade per den 1 september 2005 erhöll Ekholm 2.5 MUSD i en kontantutbetalning plus en potentiell tilläggsutbetalning som baserades på den framtida värdeutvecklingen för de orealiserade investeringarna. Detta resulterade i en utbetalning om 5.5 MUSD före skatt i december 2010. Därefter skulle enligt avtalet motsvarande avräkning på realiserade investeringar ske vart femte år. Det är denna utbetalning om 2.4 MUSD före skatt som nu genomförts.

  Läs hela releasen här

 • 2015-10-14 11:03

  Investor kommenterar en artikel i SvD den 14 oktober om så kallade familjehem inom bolaget Aleris

  I Aleris familjehem bor barn och unga med mycket stora stöd-, omsorgs- och vårdbehov och det är en omsorgsform som har funnits under många år. Det kan handla om barn och unga med mycket stora sociala problem, vilket gör att det saknas fungerande eller trygg hemsituation. Av SvD:s artikel kan läsaren dock få uppfattning att familjeboenden mest rör ensamkommande flyktingbarn. Fakta är att det kan vara ensamkommande flyktingbarn, givet att det rör individer med stora behov; familjehemsvård finns till för alla barn oavsett bakgrund med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Men ensamkommande är en minoritet , det rör sig om en ökning med nio ensamkommande ungdomar med stora stöd- och omsorgsbehov inom Aleris familjehemsverksamhet jämfört med samma tidpunkt i fjol.

  Aleris placeringar i familjehem är upphandlade av kommuner och villkoren regleras i ramavtal. De familjehem där Aleris placerar barn och unga tillhör barn och ungdomar med allra störst stödbehov, Aleris har alltså inga ”vanliga” familjehem. Familjehem finns i tre nivåer, familjehem, förstärkt familjehem och kraftigt förstärkt familjehem.

  Aleris har för närvarande (oktober 2015) totalt 118 familjehemsplaceringar, varav 15 är i förstärkt familjehem och 103 i kraftigt förstärkt familjehem. I Aleris familjehem, som alltså rör dem med allra största omsorgsbehovet, har såväl den unge som familjen normalt sett behov av relativt omfattande stöd och handledning från Aleris medarbetare. De av Aleris medarbetare som arbetar direkt med familjehemmen är familjehemshandledare, som i botten är socionomer och därutöver har genomgått vidareutbildning för att bli handledare samt för att kunna utreda att familjehem är lämpliga för att ta emot unga. Förutom att utreda familjehem och kvalitetssäkra dessa genomför familjehemshandledarna minst ett besök per vecka för att ha aktuell information om hur den unge har det och för att ge familjen stöd, handledning och utbildning. Familjehemshandledaren ska snabbt kunna inställa sig i familjen om något händer och Aleris har också jourverksamhet dygnet runt. Aleris ansvarar också för samtalsterapi för att de unga som bedömts vara i behov av samtalsterapi får detta, samt för läkarkontakter.

  Den kostnad som betalas av den kommun som placerar den unge delas i genomsnitt cirka lika mellan familjehemmet och Aleris, men detta varierar utifrån de behov som barnet/den unge har. Andelen som går till Aleris stiger något i de fall som vård/omsorgsbehovet hos den unge är högre, eftersom detta är insatser som Aleris hanterar. Av denna andel till Aleris går stora delar till kostnader för handledning, utveckla behandlingsformer ständiga förbättringar av Aleris kvalitetsuppföljningssystem samt administration och management.

  De familjehem som drivs inom ramen för Aleris har högt anseende och hög kvalitet. Mer information på Aleris webbplats:
  http://www.aleris.se/Vi-erbjuder/Stod-och-boende-for-unga/Familjehem/

 • 2015-09-30 09:37

  Investor kommenterar SvD:s artikel (30/9) om utslussningsboende inom företaget Aleris

  SvD formulerar sig som att artikelns belopp gäller en lägenhet som Mölndals kommun betalar för. Men det som kommunen anlitar Aleris för är insatserna som hjälper unga till en bra start i Sverige. Precis som när en kommun betalar för en äldre person som bor på ett äldreboende är inte kostnaden en "hyra" utan en omvårdnadsinsats. Det är alltså missvisande som i artikeln att beskriva kommunens utgifter som en hyreskostnad.

  Ersättning till Aleris styrs av ramavtal med de kommuner som anlitar bolaget. Ramavtalen är offentliga handlingar. Ersättningen i avtal gällande utslussning av ensamkommande ungdomar är mellan 1 220 och 1 490 kronor per dygn, beroende på kommun. Detta kan t ex jämföras med ersättningen på mellan 1 600 och 2 200 kronor per person och dygn inom äldreomsorgen. De 60 000 kronor per månad som SvD hänvisar till gäller en enskild individ med större vårdbehov. En normal ersättning är cirka 45 000 kronor per månad. Ersättning för utslussning av ensamkommande ungdomar är alltså ingen hyreskostnad, utan täcker alla utgifter inklusive mat, praktik, coachhjälp och andra aktiviteter. Ibland är vårdbehovet större pga individens behov. Utvärderingar visar att Aleris arbetssätt har god effekt. De som bott hos Aleris har i hög utsträckning relevant sysselsättning (utbildning eller arbete) och eget boende.

  Detta utgör en mindre del av Aleris verksamheter inom vård och omsorg. Här en länk till Aleris ytterligare information om verksamheten på innehavets externa webbplats: www.aleris.se

 • 2015-05-22 10:38

  Information från årsstämman i Investor AB den 12 maj 2015

  Resultatet under punkten 17A på dagordningen vid Investor AB:s årsstämma den 12 maj 2015 visade inkorrekt att 72,232% av de företrädda aktierna och 99,998% av de avgivna rösterna biträdde styrelsens förslag. Ett tekniskt fel inträffade med konsekvensen att förhandsrösterna inte kom med i resultatet. Det korrekta resultatet under punkten 17A på dagordningen ska vara att 99,838% av de företrädda aktierna och 99,984% av de avgivna rösterna biträdde styrelsens förslag.

 • 2015-11-03 20:31

  Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg kommenterar regeringens beslut att säga upp det s.k. Saudiavtalet

  "När nu samförståndsavtalet med Saudiarabien om försvarssamarbete sagts upp av den svenska regeringen, så riskerar trovärdigheten att ifrågasättas även i andra ingångna avtal mellan Sverige och många länder. Sverige är ett mycket exportberoende land och vi är många företrädare för näringslivet som de senaste dagarna uttryckt oro för att försämrade relationer med viktiga exportländer sätter svenska företag, och därmed Sveriges välstånd, i ett sämre utgångsläge. Fler röster hörs nu om de långsiktiga konsekvenserna för Sveriges ställning som handelspartner ute i världen, precis det vi varnade för. Sveriges röst i de viktiga frågorna om mänskliga rättigheter riskerar också, som vi ser det, att bli svagare utan den lokala närvaro som sker genom handelsutbyte. Vår förhoppning är att stor kraft nu kan mobiliseras från regeringen, men också från oss företagare, för att försöka återetablera goda relationer med regionen. Konsekvenserna kan bli kännbara under lång tid framöver och i potten ligger jobben i svenska exportföretag, vårt välstånd och möjligheter att påverka genom dialog."

 • 2014-11-06 09:40

  Investors relation till EQT

  Investors klassificerar sina investeringar i EQT:s fonder såsom en Finansiell investering. Investor har ingen delaktighet i eller möjlighet att påverka EQT:s investeringsverksamhet, vare sig när det gäller investeringsbeslut eller hur det aktiva ägandet utförs. Styrelse och ledning i Investor tar endast beslut avseende storlek på eventuella investeringar i EQT:s fonder.

  Investor är en av över 100 investerare i EQT:s fonder. I EQT:s senaste equity-fond, EQT VI, utgör Investors kapitalåtagande cirka 6 procent av fondens totala kaiptalåtaganden. Investors innehav i EQT var per den 30 september 2014 värderat till 13,5 Mdr kronor och utgjorde därmed 5 procent av Investors tillgångar. EQT var därmed Investors sjunde största innehav per den sista september.

  Investor var en av grundarna till rådgivningsbolaget EQT Partners AB 1994 tillsammans med amerikanska AEA och SEB. Investor har sedan starten såsom så kallad sponsor, utöver den avkastning som kommer alla investerare till godo, del i vinstdelning och överskott (som varierar med förutsättningar för varje fond). I juni 2013 bytte Investor sitt 31-procentiga ägande i EQT Partners AB mot 19 procent i det då nya EQT Holdings AB, det bolag som sammanför verksamhet, fondadministration och investeringar i general partners. Peter Wallenberg Jr och Dr. Josef Ackermann utgör Investors styrelserepresentanter i EQT Holdings AB. Ett antal personer i Investors styrelse ingår i den grupp av industriella rådgivare som finns i EQT:s nätverk.

  Fakta om EQT
  EQT är en grupp riskkapitalfonder med investeringar i Nord- och Östeuropa, Asien och USA. Verksamheten fokuserar kring buy-outs, tillväxtfinansiering och infrastruktur. Sedan starten 1995 har EQT rest cirka 22 miljarder euro från mer än 300 globala institutionella och professionella investerare. Mer än 13 miljarder euro har investerats i cirka 120 bolag och idag äger EQT cirka 60 bolag i olika branscher världen över med mer än 500 000 anställda och en total omsättning om cirka 25 miljarder euro.

 • 2014-10-31 15:40

  Investor kommenterar: med anledning av uppgifter kring Aleris i dansk TV-dokumentär

  Stockholm den 31 oktober 2014

  I en dansk TV-dokumentär som väntas sändas under november 2014 görs en poäng av att Aleris ska ha finansierat sin verksamhet, däribland den danska, med hjälp av aktieägarlån från Luxemburg. Uppgifterna om Luxemburgbaserade lån stämmer, men är ingen nyhet. Investor har exempelvis kommenterat frågan via sin hemsida den 28 juni 2012: Investors finansiering av och ambition med Kärninvesteringen Aleris

  Investor förvärvade Aleris får 2010. I samband med att Aleris förvärvade Proxima och Hamlet sommaren 2011 beslutade Investor på eget initiativ att lägga om Aleris finansierings- och ägarstruktur och göra den helsvensk. Lånen från Luxemburg avvecklades således redan år 2011. Bakgrunden till att strukturen monterades ner, var att Investor ansåg att skattestrukturen, om än enligt regelverket, var olämplig.

  För att ge ytterligare information kring finanseringsstrukturerna i Investors hel- och partnerägda innehav, aktieägarlån och räntenivåer har Investor på hemsidan även publicerat:
  Investor kommenterar: med anledning av artiklar i SvD Näringsliv den 12-13 november 2013
  Investor kommenterar: Genom att bygga lönsamma företag vill vi fortsätta att bidra till att utveckla vårt land

  Investor har aktivt erbjudit journalisten bakom den danska dokumentären möjligheten att, via en intervju med Investor, ställa frågor angående sakförhållandena.
  Läs mejlkorrespondens

 • 2014-06-05 14:22

  Investors syn på den aktuella diskussionen om uppköp av svenska företag

  Investor är en långsiktig och aktiv ägare som bygger och utvecklar ledande företag. Våra innehav är verksamma i över 150 länder, men vi har Sverige och Norden som bas.

  Svenska företag har alltid mått bäst i en öppen omvärld. Vårt lands egen hemmamarknad är för liten för företag som växer. I dag har Sverige fler världsledande globala företag per capita än kanske något annat land. Exporten utgör mer än hälften av vårt lands samlade bruttonationalprodukt och finansierar därmed en stor andel av skolan, sjukvården och omsorgen; det vill säga de välfärdstjänster som är så viktiga för hela samhället.

  Det bästa sättet att säkerställa en svensk tätposition även framöver är att ständigt arbeta för att svenska företag ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt; att de är världsledande, eller best-in-class. Det är så vi kan se till att anställda, leverantörer, kunder, ägare och samhället i stort drar nytta av det svenska näringslivet över tid. Ibland kan det i debatten låta som att Sverige bör driva på för regler som hindrar eller försvårar förvärv av svenska företag. Men det skulle omedelbart leda till motsvarande negativa villkor när svenska företag önskar göra utländska förvärv. Att etablera handelshinder eller detaljerade politiska regelverk som svar på globaliseringen kommer inte att stärka Sveriges chanser i den globala konkurrensen. Som litet land i världens utkant är Sveriges välstånd, i dag och i framtiden, beroende av att vi kan röra oss fritt och att våra företag kan verka utanför vårt lands gränser.

  Svenska företag har sedan länge genomfört betydande förvärv utomlands av ledande bolag. I Investors portfölj har företag som Atlas Copco, Ericsson och Electrolux förvärvat ett stort antal utländska företag, inte bara på senare år, utan sedan lång tid tillbaka. Detta gäller inte bara Investors egna företag; Volvos förvärv av Renault Trucks är ett annat bra exempel. Ibland etableras verksamheter på plats i Sverige, ibland flyttas de hem. När det gäller Investor har exempelvis Mölnlycke Health Cares huvudkontor flyttats till Göteborg från London och Permobils globala verksamhet leds från Timrå.

  För att nå fortsatt framgång måste den svenska industriella basen ständigt förnyas. Det är viktigt att det skapas fler svenska företag i många olika branscher så att det finns en ständig återväxt när den globala konkurrensen ökar. Det kräver gynnsamma villkor för långsiktigt aktivt ägande och för företagande i Sverige. Dagens kapitalflöden är globala. Kapital söker sig till de länder som bedöms ha de bästa förutsättningarna att förränta investeringar. Sammantaget gör detta att Sverige måste vara ett attraktivt land att bedriva verksamhet och investera i, vilket kräver ett utbildningssystem som får fram kompetenta medarbetare, världsledande forskningsmiljöer, god infrastruktur när det gäller allt från flygförbindelser till skolor liksom gynnsamma skatteförhållanden för företagen.

  Under de senaste åren har Investor investerat betydande belopp inom hälsovård genom förvärven av Mölnlycke Health Care, Aleris och Permobil. Även tjänster och service har ökat i betydelse, inte bara i de befintliga innehaven, utan även genom direkta portföljinvesteringar. Samtidigt har vi genomfört tilläggsinvesteringar i en rad svenska storföretag där vi redan är ledande ägare, exempelvis Atlas Copco, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, SEB och Sobi.

  Investors filosofi är att alltid göra det som i varje läge bedöms vara den bästa vägen framåt för varje enskilt företag ur ett industriellt perspektiv. Vi har ingen exitstrategi utan äger våra innehav med en mycket långsiktig tidshorisont. Många av våra innehav har funnits i portföljen mycket länge, men över tid har vi även avyttrat flera innehav, typiskt sett då vi bedömt att vi inte längre är den bästa ägaren av innehavet. I sådana lägen är det vårt ansvar att arbeta för att det aktuella företaget får en ny, bättre lämpad ägare och att Investor får så bra betalt för sitt innehav som möjligt, för att därigenom skapa högsta möjliga avkastning till Investors aktieägare.

  I takt med att den globala ekonomin blivit allt mer avreglerad och integrerad har ett antal avyttringar skett i samband med branschkonsolideringar de senaste decennierna. Detta har resulterat i att skala blivit en viktig konkurrensfördel inom exempelvis produktion, försäljning eller forskning och utveckling. I många fall har dessa konsolideringar lett till stabilare lönsamhet i branscherna, vilket i slutänden gynnat många intressenter. Sådana exempel inkluderar Gambro och Baxter inom dialysindustrin 2013, Astra och Zeneca inom läkemedelsbranschen 1999 och Stora och Enso inom skogsindustrin 1998. Ännu längre tillbaka i tiden kan samgåendet mellan Asea och Brown Boveri 1988 och Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken 1971 nämnas. Konsolidering mellan svenska och utländska företag är alltså ingen ny företeelse.

  Investors förmåga att ständigt anpassa vår portfölj och våra innehav till nya förutsättningar, att ibland lämna en bransch och investera i en ny, är en viktig förklaring till varför Investor utvecklats så framgångsrikt under snart ett helt århundrade. Vi måste hela tiden gradvis förnya vår portfölj. De senaste tolv åren har Investor investerat nära dubbelt så mycket i företag med svenskt säte som vi sålt företag för till utlandet. Bruttoinvesteringarna har uppgått till 64 miljarder kronor, och bruttoavyttringarna till 38 miljarder kronor.

  Investors mål är att fortsätta bygga världsledande företag. När våra företag utvecklas framgångsrikt kan de växa, generera vinster och öka antalet anställda, skapa tillväxt och därmed skatteintäkter till gemensamma behov. Vi menar att världsledande företag behöver långsiktiga, aktiva och ansvarsfulla ägare. Långsiktiga ägare ger innehaven möjlighet att fullfölja sina strategier i stället för att fokusera kortsiktigt. När Investors innehav är framgångsrika och generar goda utdelningar till Investor, kan dessutom Investors egen huvudägare, de allmännyttiga Wallenbergstiftelserna, använda mottagna utdelningar till att stödja svensk vetenskap och utbildning. Ur det perspektivet går nära var fjärde krona av Investors utdelning till denna samhällsnyttiga forskning. De senaste fem åren har de tre största stiftelserna på det här sättet beviljat forskningsanslag på över 5,4 miljarder kronor.

 • 2014-04-03 17:06

  Fakta med anledning av artikel i Aftonbladet den 3 april om EQT/AcaDemedia och skatter

  I Aftonbladet den 3 april finns det en artikel med påståenden om AcaDemedias skattestruktur. Denna länk reder ut det faktiska sakläget med anledning av artikeln:

  AcadeMedias pengar stannar i Sverige

  Investors klassificerar sina investeringar i EQT:s fonder såsom en Finansiell investering. Investor är en av över 100 investerare i EQT:s fonder.

 • 2014-02-24 22:30

  Investors tradingposition i Scania

  Med anledning av Volkswagens bud på utestående aktier i Scania tillkännager Investor att vi, som en tradingposition, innehar 3,1 miljoner aktier i Scania. Att aktierna är en tradingposition innebär att det är ett innehav med begränsad investeringshorisont och inte ingår i vår långsiktiga investeringsportfölj. Investor kommer att invänta den oberoende styrelsegruppens rekommendation och Volkswagens prospekt innan vi tar ställning till budet.

 • 2013-11-12 09:00

  Investor kommenterar med anledning av artikel i SvD Näringsliv den 12 och 13 november 2013

  Investor har som en del av sitt arbete med översynen av finansieringsstrukturerna i våra partnerägda och helägda bolag sett över användandet av aktieägarlån och räntan på dessa. Aktieägarlån är en vanligt förekommande finansieringsform i svenska och internationella sammanhang. I och med den så kallade investmentsbolagsrabatten är det inför en investering inte möjligt att ta in eget kapital, varför ett externt lån är en förutsättning för att genomföra förvärvet. I investmentbolag finns dessutom inte möjligheten till koncernbidrag, varför det är väsentligt att låna vidare i koncernen på marknadsmässiga villkor för att betala lånen. Vi anser att vi förhåller oss korrekt till den lagstiftning och rättspraxis som finns på området.

 • 2013-11-05 11:15

  Vårdapoteket – utveckling under Investor Growth Capitals ägande

  Under 2009 inleddes en avreglering och privatisering av den svenska apoteksmarknaden, en marknad som karakteriserats av låg tillväxt och små marginaler. Drygt 20 små kluster av apotek skulle fördelas på 4-6 nya ägare. Ökad effektivitet och större möjligheter att arbeta med egna varumärken skulle kunna leda till förbättrade marginaler. Samtidigt bedömdes det finnas en risk för en omfattande nyetablering och ökad konkurrens från dagligvaruhandeln.

  Tillsammans med Priveq utarbetade Investor Growth Capital en strategi med målet att skapa en nischad aktör med enbart sjukhusapotek, Vårdapoteket, med möjlighet till ökad lönsamhet med begränsad risk.

  Läs hela kommentaren nedan.

 • 2013-10-04 12:00

  Förtydligande styrelsens årsarvoden 2012

  Med anledning av Svenska Dagbladets artikel publicerad den 3 oktober om vår styrelse finns här nedan ett förtydligande kring styrelsens årsarvoden 2012.

 • 2013-10-14 12:00

  Förtydligande VDs ersättningar

 • 2013-03-12 16:30

  Information rörande felaktig flaggning i Biotage/Active Biotech

  Den 11 mars flaggade Investor formellt för det köp av aktier i Active Biotech som annonserades den 6 mars. Uppdraget att flagga låg hos advokatfirman Roschier. På grund av ännu inte klarlagd anledning så rubricerades flaggningen som gick ut 13:42 felaktigt som Biotage. Dock var ISIN-koden som beskriver vilket värdepapper som flaggningen avser, rätt (Active Biotech) i flaggningen med fel bolagsnamn. Finansinspektionen skickade ut en korrigering 13:53 där  bolagsnamnet var korrigerat till ActiveBiotech. Vi utreder tillsammans med Roschier hur felet har uppstått och har begärt in information från Finansinspektionen. Till dess att orsaken är klarlagd så har vi övergått till manuella rutiner för flaggningar.

 • 2013-02-12 11:00

  Investors relation till EQT

  Investor klassificerar sina investeringar i EQT:s fonder såsom en Finansiell investering. Investor har ingen delaktighet i eller möjlighet att påverka EQT:s investeringsverksamhet, vare sig när det gäller investeringsbeslut eller hur det aktiva ägandet utförs. Styrelse och ledning i Investor tar endast beslut avseende storlek på eventuella investeringar i EQT:s fonder.

 • 2011-09-22 12:00

  Investor Growth Capitals engagemang i AirPlusTV/Dahlia

  Investor Growth Capitals investerade cirka 30 MEUR och hade en ägarandel i AirPlusTV på 43 procent. Innehavet i AirPlusTV skrevs av till noll under det fjärde kvartalet 2010, vilket redogjordes för i vd-ordet i Investors bokslutskommuniké 2010. Investors ordförande Jacob Wallenberg var ordförande i AirPlusTV till och med november/december 2010 och investerade i sin kapacitet som styrelsemedlem 3,4 Mkr på samma villkor som övriga investerare. Investeringen har idag inget värde.

 • 2013-01-23 14:30

  Investor har jämställda löner – kommentar till artikeln ”DO synar finansen” (SvD 130123)

  Läs hela kommentaren till artikeln "DO synar finansen" som publicerades i SvD 2013-01-23 här nedan.

 • 2012-06-28 11:15

  Investors finansiering av och ambition med Kärninvestering Aleris

  Förvärvet av Aleris gjordes med föresatsen att äga och utveckla bolaget med mycket lång ägarhorisont. Den fastlagda strategin är att satsa på vård med kvalitet med målet att göra Aleris till ett ledande vårdföretag.

  Vi välkomnar debatten om kvalitet inom vård och omsorg och att den diskussion som nu förs leder till att större tyngd läggs på kvalitet i upphandlingar av vård och omsorg. Vi välkomnar också en djupare uppföljning och kontroll eftersom det synliggör vilka verksamheter som sköts på ett bra sätt och vilka som behöver utveckla sin kvalitet. Detta kommer över tid leda till att den leverantör som levererar bäst kvalité vinner fler upphandlingar.

 • 2011-04-04 22:00

  Investors hantering av intressekonflikter

 • 2011-03-31 10:32

  Jacob Wallenberg sammanställning av uppdrag

 • 2011-01-25 14:45

  Komplett intervju med Jacob Wallenberg som endast i delar publicerades i DI 20110125

 • 2011-01-25 14:45

  Komplett intervju med Jacob Wallenberg som endast i delar publicerades i SvD 20110125-27

 • 2012-10-15 09:53

  Q&A rörande substansrabatten

  Vi får ibland frågor rörande hur vi förhåller oss till substansrabatten. Se bifogad Q&A för våra svar på frågor kring substansrabatten.

 • 2011-10-17 09:54

  Svar på Patricia Hedelius frågor ställda till Börje Ekholm i SvD 20111017

 • 2011-07-19 09:54

  Tradingresultat 2007 kv2 2011

 • 2011-02-08 09:55

  VD Börje Ekholms svar till aktieägare Daniel Swärds brev avseende Investors substansrabatt 20110208

 • 2011-02-01 09:55

  VD ersättning 2005-2010

 • 2011-08-08 10:56

  VDs brev till aktieägarna i Carmel Pharma med förslag om mandat

 • 2011-08-08 11:15

  VDs välkomstbrev till deltagarna i Carmel Pharmas extra bolagsstämma

investor pattern