Investor kommenterar aktieägarlån i samband med förvärvet av Mölnlycke Health Care

2016-05-02 17:18

Med anledning om frågor som uppkommit om aktieägarlånet kommenterar här Investor bakomliggande fakta:
 
Rotca AB, ett dotterbolag till Investor, fick den 21 december 2015 ett omprövningsbeslut från Skatteverket där bolaget inte medgavs avdrag för räntekostnader på lån till Investor för inkomståret 2013. Det nekade avdraget uppgick till 1.092.650.144 SEK. Skatteverket påförde inget skattetillägg. Ärendet är överklagat av Rotca.
 
Räntekostnaderna i Rotca avser lån som bolaget fick för att finansiera förvärvet av Mölnlycke Health Care. Räntekostnaden för tidigare år har varit uppe till prövning redan tidigare och har då bedömts korrekta och marknadsmässiga enligt då gällande regler. Efter en lagändring 2013 bestämde sig dock Skatteverket för att ånyo granska räntekostnaden utifrån de nya reglerna som började gälla för inkomståret 2013.
 
Enligt de nya reglerna medges avdrag för räntekostnader mellan svenska bolag, så länge som huvudsakliga skälet (mer än 75%) till skuldförhållandet inte är att skapa en väsentlig skatteförmån. I och med att Investor har en extern upplåning som vi lånar vidare inom koncernen så är syftet med lånet affärsmässigt. Alternativet för Rotca skulle ju vara att låna upp själv externt med motsvarande räntekostnad till extern part.
 
Orsaken till att Investor lånar upp pengar och genom aktieägarlån lånar vidare dessa medel till dotterbolag, så som Rotca, är att detta möjliggör en mer effektiv och billigare finansiering för Investorgruppen; det leder till en centraliserad hantering och lägre upplåningskostnad för Investor än de enskilda dotterbolagen.
 
Att låna pengar från banken och använda den i sin egen verksamhet är något vi anser är fullkomligt naturligt i alla typer av bolag, det är något som även exempelvis staten och mängder av svenska kommuner gör. 

Vi anser att vi agerar i linje med intentionerna till befintliga reglerna kring ränteavdrag. Förarbetena till reglerna är väldigt tydliga och såvitt vi kan läsa dem agerar vi i enlighet med dem.

I förarbetena till de nya reglerna nämns att de nya reglerna skulle kunna skapa en effekt där ett investmentbolag använder sitt egna kapital och lånar ut. På så sätt skulle man kunna få en effekt med avdragsgilla räntekostnader i dotterbolag, som hos investmentbolaget kan kvittas mot lämnad utdelning. På så sätt beskattas inkomsten endast hos ägarna. Men i den mån investmentbolag inte använder eget kapital utan har en extern upplåning som vidareutlånas är situationen en annan och lagstiftaren införde därför en presumtion om att så länge investmentbolaget lånar upp medel externt, och därmed har räntekostnader, som sedan vidareutlånas inom koncernen så ska skuldförhållandet anses vara affärsmässigt och innebär således inte ett utnyttjande av avdragsrätten för lämnad utdelning. I dessa fall har ju investmentbolaget också ränteinkomster från koncernbolaget som är beskattningsbar inkomst hos investmentbolaget. Så länge som investmentbolagets externa upplåning är lika stor eller större än den interna vidareutlåningen så anses därför skuldförhållandet vara affärsmässigt.

Investor har en större extern upplåning än intern utlåning, för 2013 27,5 respektive 20,5 miljarder SEK, varför kravet om affärsmässighet är uppfyllt. Ränteintäkterna är skattepliktiga men vi har haft räntekostnader och andra avdragsgilla kostnader i vår verksamhet, personal, hyror och liknande.

Dessutom har Investor visat för Skatteverket att den lämnade utdelningen för de aktuella åren är mindre än den mottagna utdelningen och schablonintäkten vi måste ta upp till beskattning. Alltså har Investor visat att vi inte på något sätt nyttjat investmentbolagsstatusen för att uppnå någon skattefördel.
 
Med anledning av ovan anser vi att det är klarlagt att vi följer lagen och även intentionen med lagen. Som sagt pågår juridisk prövning.
 
Investor har tidigare transparent återkommande redovisat hur vi agerat kring Aktieägarlånen i Mölnlycke Health Care, t ex här.

investor pattern