Investors remissvar angående betänkandet Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning

2017-09-12 11:41

Detta remissvar gäller betänkandet Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38).

Svaret avgränsas till att i huvudsak och principiellt beröra vår principiella syn.

Investor AB väljer att lämna ett svar, trots att företaget inte återfinns på regeringens lista över remissinstanser.

Läs hela remissvaret i bifogad pdf.

investor pattern