Investors remissvar angående Reepalu-utredningen

2017-03-06 16:17

Detta remissvar gäller betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Svaret avgränsas till att i huvudsak och principiellt beröra den del av betänkandet som innehåller förslag till utformning av en vinstbegränsning för välfärdsföretag.

Investor AB väljer att lämna ett svar, trots att företaget inte återfinns på regeringens lista över remissinstanser.

 

Läs hela remissvaret i bifogad pdf.

Investors remissvar angående Reepalu-utredningen

investor pattern