Risker och riskhantering

Riskhantering är en del av styrelsens och ledningens verktyg för styrning och uppföljning. Inom Investor är riskhantering en integrerad del av processerna vilket innebär att styrning samt ansvar för risker ligger nära affärsverksamheten. Investors styrelse beslutar om risknivå, mandat och limiter för moderbolaget och dess olika affärsområden, medan respektive dotterföretags styrelser fastställer respektive bolags riskpolicy anpassad för hantering av risker inom deras specifika verksamheter.

Investorkoncernen exponeras genom sin verksamhet för affärsmässiga risker, finansiella risker med marknadsrisker så som aktiekursrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och finansieringsrisker. Investor exponeras även för politiska-, legala- och regulatoriska samt operativa risker. Investors enskilt största risk är aktiekursrisken.

Investors riskpolicy är ett ramverk som bland annat fastställer mätningsmetod och mandat för marknadsrisker för den korta aktiehandeln, överskottslikviditeten och finansieringsverksamheten. Vidare anger policyn principer för valutariskhantering för investeringar och kassaflöden i utländsk valuta, mätning och limiter för kreditrisker samt principer för att minimera legala, regulatoriska och operationella risker i verksamheten.

Riskbedömning
Identifiering och utvärdering av risker att inte uppnå affärsmål och en tillförlitlig finansiell rapportering, sker kontinuerligt i de dagliga processerna inom Investor. Styrelsen följer löpande upp riskexponering och limiter. Verkställande direktören ansvarar för att verksamheten tillämpar och följer den fastställda Riskpolicyn samt för den löpande uppföljningen och hanteringen av risker inom verksamheten.

En gång om året görs en mer omfattande riskbedömning i form av självutvärdering, som även innefattar att sätta handlingsplaner för att reducera identifierade risker. Riskbedömningsprocessen omfattar samtliga risker, inklusive risker för fel i den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen omfattar samtliga processer med beaktande av bland annat system, kontrollaktiviteter och nyckelpersoner.

De identifierade riskerna sammanställs i en företagsövergripande riskkarta. Slutsatser av riskbedömningen avrapporteras därefter till ledning och styrelse. Tillsammans med ledningsgruppen ansvarar verkställande direktören för att åtgärdsplaner för identifierade risker blir genomförda och återrapporterade till styrelsen.

investor pattern