Affärsmässiga risker

Att upprätthålla ett långsiktigt ägande i Noterade Kärninvesteringarna och ett flöde av investeringar och avyttringar i finansiella investeringar innebär affärsmässiga risker.

Exempel på affärsrisker är att ha en hög exponering i en viss bransch eller ett enskilt innehav, ändrade marknadsförutsättningar för att hitta intressanta investeringsobjekt eller uppkomna hinder för att göra avyttringar vid valt tillfälle. För att hantera och styra koncernens olika affärsmässiga risker arbetar Investor bland annat med diversifiering i bolagsportföljen samt med kompetens- och processutveckling.

investor pattern