Operationella risker

Operationell risk definieras som risken för förlust på grund av brister i interna rutiner, processer eller system och interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten.

Vid sidan av hög medvetenhet i organisationen om operationella risker, finns det policyer och instruktioner för varje enhet samt på koncernnivå, gällande hur verksamheten ska bedrivas. Dessa policyer och instruktioner omfattar bland annat system- och personalrelaterade frågor, administrativa processer, informationssäkerhet och legala ärenden.

Uppföljning görs löpande i syfte att hitta och förstärka ändamålsenliga kontrollmoment. Även om det finns Riskkontroll, Internkontroll och Compliancefunktioner, bygger styrning av operationella risker på ansträngningar från samtliga medarbetare.

Den årligt återkommande riskbedömningsprocessen är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker. En viktig aspekt i detta sammanhang är koncernens strävan att upprätthålla hög professionalism och god etik. Dessa ambitioner och de strikta policyer med fungerande kontrollrutiner som finns, minskar operationella risker.

investor pattern