Treasury

Treasurys huvudsakliga ansvar är lnvestorskoncernens lånefinansiering. Enheten hanterar även den ränte- och valutakursrisk som uppstår i vår dagliga verksamhet.

Treasury fungerar även som en internbank och koordinerar koncernens kapitalflöden. Enheten är också ansvarig för att investera koncernens överskottslikviditet. För att kunna hantera detta måste Treasury ha en god dialog med övriga enheter inom koncernen, men även med finansiella motparter såsom banker och kreditratinginstitut.

investor pattern