Välkommen till Investor

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag.

Investor i korthet

Investor i korthet

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.

Mål och operativa prioriteringar

Mål och operativa prioriteringar

Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning.

Affärsidé och strategi

Affärsidé och strategi

Vi är en långsiktig ägare som fokuserar på att göra vad vi anser vara bäst för varje enskilt innehav. Genom vårt aktiva ägande, internationella nätverk och starka anseende skapar vi betydande värde.

Organisation

Organisation

Våra 91 medarbetare är baserade på våra kontor i Stockholm, New York och Palo Alto.

Affärsområden

Affärsområden

Genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation arbetar vi på samma sätt med alla våra bolag.

Investors historia

Investors historia

Investors affärsfilosofi har varit densamma sedan företagets bildande 1916: att finansiera och bygga världsledande företag.

Hållbarhet

Hållbarhet

Investor har en lång tradition av att agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Din karriär

Din karriär

Våra medarbetare är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå vår vision och våra uppsatta mål. Detta gör att vi ställer höga krav på våra medarbetare vad gäller kompetens, ambition och nytänkande.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget.

investor pattern