Äga och utveckla ledande bolag

Vi är en långsiktig ägare som fokuserar på att göra vad vi anser vara bäst för varje enskilt innehav. Genom vårt aktiva ägande, internationella nätverk och starka anseende skapar vi betydande värde.

Mål och operativa prioriteringar
Vi fokuserar målmedvetet på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning som överträffar marknadens avkastningskrav. Vårt långsiktiga avkastningskrav är riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning.

  • Öka substansvärdet: För att uppnå god substansvärdetillväxt måste vi äga högkvalitativa företag och vara en bra ägare som bidrar till att våra företag genererar lönsam tillväxt. Vi måste även allokera vårt kapital framgångsrikt.
  • Bedriva verksamheten effektivt: Vi bibehåller kostnadsdisciplin för att vara effektiva och för att kunna maximera vårt kassaflöde.
  • Generera en stadigt stigande utdelning: Vår utdelningspolicy är att en hög andel av mottagna utdelningar från våra noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Aktivt ägande
Vi är en aktiv och långsiktig ägare. Genom betydande ägande och styrelsearbete driver vi de initiativ som vi tror kommer att skapa mest värde för varje enskilt företag.

Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv och stödjer våra företag i deras arbete att skapa hållbart värde. Vårt mål är att bygga starka och välmående företag i världsklass. Vi strävar efter att alla våra företag ska prestera bättre än sina jämförelsebolag och nå sin fulla potential. Våra företag agerar inom olika branscher med olika möjligheter och utmaningar. Givet detta arbetar vi med varje företag individuellt och oberoende.

Vår modell för aktivt ägande bygger på ett starkt ägande. Vi äger betydande minoritetsandelar i våra noterade kärninvesteringar och är vanligtvis den största aktieägaren, vilket ger oss möjlighet att påverka styrelsesammansättning och viktiga strategiska beslut. Våra dotterföretag ägs av Patricia Industries som erbjuder ledning och styrelse delägarskap.

Vad vi investerar i
Vi äger företag inom verkstadsindustri, hälsovård, finansiella tjänster och teknologi; branscher vi förstår och känner till väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet och vårt nätverk liksom vår finansiella expertis.

Vår investeringshorisont är långsiktig och vi fokuserar på ”buy-to-build”, utan någon exitstrategi. Vår utgångspunkt är att utveckla våra företag över tid, så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande. Våra business team är ansvariga för att kontinuerligt uppdatera vår syn på det långsiktigt fundamentala värdet på våra företag, vilket fungerar som en utgångspunkt för våra investeringsbeslut. Fokus för vår kapitalallokering är att investera via våra helägda dotterföretag inom Patricia Industries och att addera nya. Vi kommer även att fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda noterade kärninvesteringar och investera i EQT:s fonder. Exits är inte en del av strategin, men om vi kommer fram till att ett företag inte längre erbjuder attraktiv potential, eller att det skulle utvecklas bättre med en annan huvudägare, driver vi aktivt en process för att hitta en ny lämplig ägare och samtidigt maximera värdet för våra aktieägare.

Långsiktiga och värdeskapande investeringar
Vi stödjer aktivt alla våra företag i att ta långsiktiga och värdeskapande beslut, vilket innebär att vi är villiga att offra kortsiktiga resultat för långsiktigt värdeskapande investeringar. Det är vår fasta övertygelse att för att bibehålla eller uppnå positionen best-in-class måste företagen ha förmågan att investera i innovation, oberoende av påverkan från marknaden eller yttre faktorer. Däremot är vårt långsiktiga perspektiv aldrig en ursäkt för en svag, underliggande kortsiktig utveckling. Genom vår finansiella styrka, kan vi låta våra företag fatta rätt investeringsbeslut – vid rätt tidpunkt. Kapitaltillgång, i kombination med god ägarstyrning, skapar möjligheter att investera på lång sikt.

Nya investeringar
Även om vi inte aktivt söker efter nya investeringar inom Noterade Kärninvesteringar, utesluter vi inte ytterligare investeringar om attraktiva möjligheter skulle uppstå. Patricia Industries söker ständigt efter nya företag att förvärva. Utöver de branscher vi investerar i sedan tidigare kan nya investeringar göras inom exempelvis infrastruktur och kommersiella tjänster. Den främsta prioriteringen är dock att utveckla och bygga de befintliga företagen.

När det gäller eventuella nyinvesteringar fokuserar vi på kvalitetsföretag med starka marknadspositioner, flexibla affärsmodeller, stark företagskultur, exponering mot tillväxtmarknader, starkt kassaflöde, kontinuerligt fokus på innovation och FoU, exponering mot service- och eftermarknadsförsäljning samt ett tydligt fokus på hållbarhet.

Plattform för kassaflöde
Under de senaste åren har vi etablerat en stark plattform för kassaflödesgenerering genom Patricia Industries helägda dotterföretag. Detta kassaflöde, tillsammans med utdelning från våra noterade kärninvesteringar, ger oss möjlighet att finansiera investeringar i både befintliga och nya företag utan att vi behöver avyttra tillgångar. Det ger oss även möjlighet att generera en stadigt stigande utdelning.

investor pattern