Äga och utveckla ledande bolag

Vi är en aktiv och långsiktig ägare. Genom betydande ägande och styrelsearbete driver vi de initiativ som vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt företag.

Aktivt ägande
Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv och stödjer våra företag i deras arbete att skapa hållbart värde. Vårt mål är att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class, det vill säga att de ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential. Våra företag agerar inom olika branscher med olika möjligheter och utmaningar. Givet detta arbetar vi med varje företag individuellt och oberoende.

Vår modell för aktivt ägande bygger på ett starkt ägande. Vi äger betydande minoritetsandelar i våra noterade kärninvesteringar och är vanligtvis den största ägaren, vilket ger oss möjlighet att påverka styrelsesammansättning och viktiga strategiska beslut. Våra dotterföretag ägs av Patricia Industries. Ambitionen är att ha en ägarandel över 90 procent, med ledning och styrelse som delägare, för att säkerställa samsyn. Vi är övertygade om styrkan i denna modell, men framgångsrik exekvering är det som i slutändan skapar värde.

Vi arbetar genom styrelserna
Vårt mål är att skapa värde genom engagemang och aktivt ägande och vi utövar vårt inflytande genom styrelserna. Vi förlitar oss på att styrelserna säkerställer byggandet av starka och lönsamma företag på lång sikt, samtidigt som de driver viktiga frågor kring den kortsiktiga utvecklingen. För att företagen ska fortsätta vara eller bli best-in-class, är det av största vikt att de, utifrån sina respektive behov, har starka och välfungerande styrelser.

Vi anser att styrelserna ska vara av begränsad storlek, men med en god blandning av erfarenheter, samtidigt som varje styrelserepresentant har ett stort individuellt ansvar. Vår erfarenhet är att en väl fungerande styrelse bör vara diversifierad avseende ålder, kön och bakgrund. Styrelsen bör bestå av personer med relevant industriell, operativ och geografisk kunskap som inte är alltför snäv eller specifik. Framför allt bör styrelsen ha den erfarenhet som krävs för att stödja företagets långsiktiga ambitioner.

Enligt vår erfarenhet är följande områden särskilt viktiga när det gäller att etablera välpresterande styrelser: agenda och tidsallokering, styrelsedynamik, interaktion med ledning, kontinuerlig utveckling av kunskap och förmåga, samt årlig styrelseutvärdering.

Det mervärde som skapas av styrelsen är beroende av hur väl den utför en rad viktiga aktiviteter. Vi lägger särskild vikt vid exempelvis; vd-utnämning, strategisk plan, investeringar och M&A, utvecklingsarbete, företagets hälsa inklusive hållbarhet, talent management och ersättningsfrågor, samt riskhantering och regelefterlevnad.

Noterade Kärninvesteringar
I våra noterade kärninvesteringar leder vi ofta valberedningarna och använder vårt nätverk för att hitta de bästa styrelsekandidaterna. Vi eftersträvar att ha två styrelserepresentanter, inklusive ordförandeposten.

Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelser och ledningsgrupper. Ägarna ansvarar för ägarrelaterade frågor såsom tillsättning av styrelse. Styrelsen utser vd, godkänner strategin och större investeringar, samt följer upp företagets utveckling, medan vd är ansvarig för genomförandet av strategin samt för den dagliga operationella verksamheten tillsammans med sin ledningsgrupp.

Patricia Industries
Styrelserna för Patricia Industries företag består vanligtvis av oberoende styrelseledamöter från vårt nätverk och investeringsansvariga från Patricia Industries och leds av en icke-operativ ordförande.

Patricia Industries dotterföretag är helägda och därmed har Patricia Industries och respektive styrelse fullt ansvar för att fastställa strategi och följa upp verksamhetens utveckling.

Vad vi investerar i
Vi äger företag huvudsakligen inom verkstadsindustri, hälsovård, finansiella tjänster och teknologi; branscher vi förstår och känner väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet, vårt nätverk och vår finansiella expertis. Företag i vilka vi investerar är företrädesvis kvalitetsföretag med exempelvis starka marknadspositioner, flexibla affärsmodeller, stark företagskultur, exponering mot tillväxtmarknader, starkt kassaflöde, fokus på innovation och FoU, exponering mot service- och eftermarknadsförsäljning samt hållbara affärsmodeller. Detta gäller för både våra befintliga företag och potentiella nya investeringar.

Vår investeringsfilosofi är ”buy-to-build” och utgångspunkten är att utveckla våra företag över tid, så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande. Våra business team ansvarar för att löpande uppdatera vår syn på det långsiktigt fundamentala värdet på våra företag, vilket utgör utgångspunkten för våra investeringsbeslut.

Om vi kommer fram till att ett företag inte längre erbjuder attraktiv potential, eller att det skulle utvecklas bättre med en annan huvudägare, driver vi aktivt en process för att hitta en ny lämplig ägare och samtidigt maximera värdet för våra aktieägare.

Vi stödjer aktivt våra företag i att göra attraktiva investeringar och är villiga att offra kortsiktig lönsamhet för långsiktigt värdeskapande. Det är vår fasta övertygelse att för att fortsätta vara eller bli best-in-class måste företagen ha förmågan att investera i innovation, oberoende av påverkan från aktiemarknaden eller andra yttre faktorer. Vårt långsiktiga perspektiv är dock aldrig en ursäkt för svag utveckling på kort sikt.

Värdeskapandeplaner
Vårt aktiva ägande hanteras främst av våra business team som består av våra styrelserepresentanter, investeringsansvariga och analytiker.

Business teamen analyserar branscherna och jämför portföljbolagens utveckling mot konkurrenternas. Baserat på vår analys, utarbetar och modifierar vi löpande värdeskapandeplanerna för varje enskilt företag. I planerna identifieras strategiska nyckelfaktorer som vi vill att företagen ska fokusera på under de kommande tre till fem åren, för att kunna maximera värdeskapandet och uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Vår ägarhorisont är långsiktig, men även kortsiktiga planer krävs för att skapa tydligt fokus på genomförande. Planerna fokuserar vanligtvis på operationell effektivitet, lönsam tillväxt, kapitalstruktur, industriell struktur och företagets hälsa. Under 2017 fortsatte vårt arbete med att integrera hållbarhet i våra värdeskapandeplaner, då vi anser att det är en viktig beståndsdel i långsiktigt värdeskapande.

Vi presenterar våra värdeskapandeplaner för de noterade kärninvesteringarnas respektive styrelseordförande minst en gång per år, och vi uppmuntrar ordföranden att diskutera planen med resten av styrelsen. Patricia Industries har en kontinuerlig dialog med de helägda dotterföretagens ledningsgrupper och styrelser.

Kapitalallokering
Inom Noterade Kärninvesteringar kommer vi att fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda innehav när vi anser att värderingen är attraktiv. Vi är även redo att delta i nyemissioner, givet att de är värdeskapande. Även om vi inte aktivt söker efter nya investeringar, kan vi agera om attraktiva möjligheter skulle uppstå.

Inom Patricia Industries kommer vi att fortsätta att investera genom våra helägda dotterföretag, till exempel genom att finansiera organisk tillväxt eller tilläggsförvärv. Den främsta prioriteringen är att ytterligare utveckla de befintliga företagen, men vi söker även efter nya plattformsföretag som erbjuder attraktiva och långsiktigt lönsamma tillväxtmöjligheter, i både Norden och Nordamerika.

Vi kommer även att fortsätta att investera i utvalda EQT-fonder, då vi förväntar oss att de kommer att fortsätta att generera attraktiv avkastning och attraktivt kassaflöde över tid.

Plattform för kassaflöde
Under det senaste decenniet har vi etablerat en stark plattform för kassaflöde, baserad på utdelning från våra noterade kärninvesteringar, distribution från Patricia Industries helägda dotterföretag och nettokassaflöde från EQT. Detta kassaflöde ger oss möjlighet att finansiera investeringar i både befintliga och nya företag utan att vi behöver avyttra tillgångar. Det ger oss även möjlighet att generera en stadigt stigande utdelning.

investor pattern