Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget.

Investor är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB. Investor tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I ett aktiebolag som Investor fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

investor pattern