Bolagsledning

Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer en instruktion för verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ansvarar för den löpande operativa verksamheten. Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat investeringar i företag och avyttringar av innehav, personal-, finans- och ekonomifrågor samt löpande kontakter med företagets intressenter och den finansiella marknaden.

Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören är ledamot i Investors styrelse och närvarar vid samtliga styrelsemöten, utom då verkställande direktören själv utvärderas samt vid det tillfälle då styrelsen träffar revisorn utan närvaro av personer från företagsledningen.

Verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Respektive medlem i ledningsgruppen är ansvarig för en eller flera avdelningar. Den utökade ledningsgruppen består av ledningsgruppen tillsammans med Co-Heads för Patricia Industries samt Head of Human Resources.

Ledningsgruppen träffas regelbundet för att driva och följa upp affärsverksamheten och aktuella projekt samt diskutera personal- och organisatoriska frågeställningar. Dessutom har ledningsgruppen övergripande strategimöten fyra till fem gånger per år då bland annat bedömning av risker görs. Ledningsgruppen arbetar löpande med specifika transaktioner i affärsverksamheten. Den utökade ledningsgruppen träffas cirka sex gånger per år.

Relaterade länkar

investor pattern