Valberedning

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

E-post:
valberedning@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

investor pattern