Valberedning inför årsstämma 2014

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2014 meddelades den 4 oktober 2013.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2013 som önskat utse en representant till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Hans Wibom, Wallenbergstiftelserna
Peder Hasslev, AMF
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 6 maj 2014 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast tisdagen den 11 mars 2014.

investor pattern