Valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut 2011 ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2018 meddelades den 20 september 2017.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2017 som önskat utse en representant till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF och AMF Fonder, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna

Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder

Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen

Ramsay Brufer, Alecta

Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 8 maj 2018, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast tisdagen den 13 mars 2018.

investor pattern