Valberedning inför årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut 2011 ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2019 meddelades den 19 september 2018.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2018 som önskat utse ledamöter till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF och AMF Fonder, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Investor AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 8 maj 2019, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 13 mars 2019.

investor pattern