Hållbart företagande

Investor är övertygat om att fokus på hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. De företag som är världsledande när det gäller att agera hållbart kommer att kunna erbjuda överlägsna produkter och tjänster, samt kunna rekrytera de bästa medarbetarna, och därigenom överträffa konkurrenterna över tid.

Investor har en lång tradition av att agera som en ansvarsfull ägare, företag och arbetsgivare. För att behålla rätten att existera på lång sikt måste företag hushålla med sina resurser samt fokusera på fortsatt utveckling. Detta då produktivitet är viktigt för att kunna behålla konkurrensfördelar i ett dynamiskt näringsliv.

Vårt hållbarhetsarbete som företag och arbetsgivare
Som företag, trots begränsad egen verksamhet, arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. Vi strävar efter att föregå med ett gott exempel gentemot våra företag.

Som arbetsgivare fokuserar vi på att kunna erbjuda en förstklassig arbetsmiljö där respekt för varje individ och etiskt beteende är nyckelfaktorer. Detta möjliggör att vi kan rekrytera och behålla de bästa talangerna.

Riktlinjer och policyer
Vi följer de högsta standarderna för bolagsstyrning och stödjer FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det är av högsta vikt att vi alltid efterlever lagar och regler.

Investors styrelse har i samarbete med ledningsgruppen formulerat ett internt ramverk för hur Investor ska agera som en ansvarsfull ägare, företag och arbetsgivare. Dessa områden beskrivs i vår Uppförandekod och i interna policyer för Antikorruption, Hållbarhet och så kallad Visselblåsning. Bland annat omfattar Investors uppförandekod, Business Principles, affärsetik och ger vägledning till medarbetare och andra företagsrepresentanter vad som är lämpligt och inte lämpligt i affärsrelationer.

Investors Uppförandekod (Business Principles) finns att ta del av under till höger under dokument.

Varje anställd och övriga företagsrepresentanter förväntas följa dessa instruktioner och policyer. För att kontinuerligt uppdatera organisationen om interna regler hålls regelbundna utbildningar och all dokumentation finns tillgängligt på Investors intranät. Investors interna regelverk följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen. Avsteg följs upp av ledningen och lämpliga åtgärder vidtas. 

Väsentlighetsanalys
Under hösten 2016 genomförde Investor en fördjupad väsentlighetsanalys. Investors mest väsentliga hållbarhetsfrågor kartlades och prioriterades genom analyser, löpande dialoger och intervjuer med Investors medarbetare och externa intressenter. Investors mest relevanta intressenter är bland annat aktieägare, portföljbolag, medarbetare, samarbetspartners, media och samhället som helhet, då de påverkar hur väl Investor levererar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Analysen tog sin utgångspunkt i Investors investeringsverksamhet. Investors påverkan på portföljbolagen inkluderas främst i aspekterna ”Aktivt ägande som beaktar hållbara affärsmodeller” och ”Indirekt påverkan på hållbarhetsfrågor som ägare”. Analysens resultat används för att ytterligare förtydliga våra hållbarhetsprioriteringar och vår rapportering framåt.

Matrisen illustrerar Investors främsta hållbarhetsprioriteringar och nedan är en beskrivning av våra högst prioriterade aspekter.

  • Finansiell styrka och långsiktig avkastning: Långsiktigt företagande som skapar värde över tid.
  • Affärsetik: Agera affärsetiskt och förebygga oetiskt beteende, korruption och mutor.
  • Indirekt ekonomisk påverkan: Investors bidrag till exempelvis arbetstillfällen, tillväxt, välstånd, forskning, innovation och utveckling.
  • Aktivt ägande som beaktar hållbara affärsmodeller: Som ägare betonar vi vikten av hållbara affärsmodeller, kundnytta, processer och innovation i portföljbolagen.
  • Bolagsstyrning: Bolagsstyrningsfrågor, så som styrelsens oberoende, kompetens och ersättningsfrågor, hanteras på ett adekvat och transparent sätt.
  • Indirekt påverkan på hållbarhetsfrågor som ägare: Som ägare för vi en aktiv dialog med portföljbolagen om hanteringen av hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrisker, så som påverkan på klimat och miljö, hälsa, säkerhet, mutor och korruption, samt mänskliga rättigheter.

Gåvor, förmåner och mutor
Investor har höga krav på etiskt och moraliskt affärsbeteende för att skydda Investors varumärke och rykte. Investors policy, beslutad av styrelsen, innebär att Investor inte tolererar korruption eller mutor[1] under några omständigheter (inklusive så kallade facilitation payments[2]). Investor följer gällande lagar.  

Investor har interna regler, beslutade av ledningsgruppen, som syftar till att ge vägledning för att utvärdera vad som är lämpligt och inte lämpligt i professionella relationer när det gäller bl.a. gåvor och förmåner. De interna reglerna är byggda på principerna från Institutet Mot Mutors Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Enligt de interna reglerna ska gåvor och förmåner som ges och tas emot alltid präglas av öppenhet och måttfullhet. Vid tveksamma situationer ska den närmaste chefen alltid informeras och rådfrågas. Investors Legal-avdelning finns också tillgänglig för vägledning. Risken för mutor och korruption utvärderas löpande och bedöms också årligen som en del av Investors riskbedömningsprocess.

För att medvetandegöra organisationen om interna regler hålls regelbundna utbildningar och det interna regelverket finns tillgängligt på Investors intranät. Investors interna regelverk följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen.

[1]  Korruption definieras som att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning. Mutor definieras som att erbjuda, utlova, lämna, acceptera eller begära en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd. Förmåner kan utgöras av gåvor, lån, avgifter, utmärkelser eller andra förmåner (skatter, tjänster, donationer etc.)

[2] Facilitation payments definieras som mindre mutor som betalas till offentliga tjänstemän för att de ska påskynda administrativa processer och ge betalaren tillgång till tjänster som han eller hon har laglig rätt till.

investor pattern