Hållbart företagande

Investor har en lång tradition av att agera som ansvarsfull ägare, företag och arbetsgivare. Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. De företag som är världsledande när det gäller att agera hållbart kommer att kunna erbjuda överlägsna produkter och tjänster, samt kunna rekrytera de bästa medarbetarna, och därigenom överträffa konkurrenterna över tid.

Vårt hållbarhetsarbete som företag och arbetsgivare
Som företag arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. För information om vår affärsmodell, se sidorna 8-9 i vår årsredovisning.

Som arbetsgivare fokuserar vi på att kunna erbjuda en förstklassig arbetsmiljö där etiskt agerande och respekt för varje individ är nyckelfaktorer. Detta möjliggör att vi kan rekrytera och behålla de bästa talangerna. För mer information, se sidan 26 i vår årsredovisning.

Investors direkta miljöpåverkan är begränsad, men vi strävar aktivt efter att minska vårt avtryck och koldioxidutsläpp. För 2017 kommer vi att rapportera våra koldioxidutsläpp till CDP. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. Investors största utsläppskälla är flyg i samband med tjänsteresor och därför klimatkompenserar vi dessa.

Vi stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, och har identifierat ett antal mål som är relevanta för Investors verksamhet. Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, är särskilt centralt då det fokuserar på hur vi kan bidra till att åstadkomma hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt, samtidigt som goda arbetsvillkor upprätthålls. Bland annat har Investor varit involverat i en arbetsgrupp tillsammans med andra svenska investerare, med syfte att utveckla mer effektiva nyckeltal och processer för att mäta utvecklingen.

Riktlinjer och policyer
Investors styrelse har i samarbete med ledningsgruppen formulerat ett internt ramverk för hur Investor ska agera som en ansvarsfull ägare, företag och arbetsgivare. Dessa områden beskrivs i vår uppförandekod och i interna policyer för antikorruption, hållbarhet och visselblåsning. Investors Uppförandekod finns att läsa på vår hemsida. Alla medarbetare och företagsrepresentanter förväntas följa dessa policyer. Vi håller regelbundna utbildningar och all dokumentation finns tillgänglig på Investors intranät. Under 2017 hölls en personalkonferens på temat företagskultur, där bland annat Investors värderingar och uppförandekod utgjorde viktiga delar av innehållet. Investors interna regelverk följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen.

Väsentlighetsanalys
Investor har genomfört en fördjupad väsentlighetsanalys, där väsentliga risker tagits i beaktande. Hållbarhetsriskerna beskrivs närmare i not 3, Risker och riskhantering, på sidan 48 i vår årsredovisning. Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor har analyserats och prioriterats genom analyser, löpande dialoger och intervjuer med Investors medarbetare och externa intressenter. Investors mest relevanta intressenter är bland annat aktieägare, portföljbolag, medarbetare, samarbetspartners och samhället, då de påverkar hur väl Investor presterar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Analysen tog sin utgångspunkt i Investors investeringsverksamhet och vår påverkan som ägare inkluderas främst i aspekterna ”Aktivt ägande som beaktar hållbara affärsmodeller” och ”Indirekt påverkan på hållbarhetsfrågor som ägare”. Analysen används som stöd för att ytterligare förtydliga våra hållbarhetsprioriteringar och rapportering framåt.

Matrisen illustrerar Investors främsta hållbarhetsprioriteringar och nedan är en beskrivning av våra högst prioriterade aspekter.

  • Finansiell styrka och långsiktig avkastning: Långsiktigt företagande som skapar värde över tid.
  • Affärsetik: Agera affärsetiskt och förebygga oetiskt beteende, korruption och mutor.
  • Indirekt ekonomisk påverkan: Investors bidrag till exempelvis arbetstillfällen, tillväxt, välstånd, forskning, innovation och utveckling.
  • Aktivt ägande som beaktar hållbara affärsmodeller: Som ägare betonar vi vikten av hållbara affärsmodeller, kundnytta, processer och innovation i portföljbolagen.
  • Bolagsstyrning: Bolagsstyrningsfrågor, såsom styrelsens oberoende, kompetens och ersättningsfrågor, hanteras på ett adekvat och transparent sätt.
  • Indirekt påverkan på hållbarhetsfrågor som ägare: Som ägare för vi en aktiv dialog med portföljbolagen om hanteringen av hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrisker, såsom påverkan på klimat och miljö, hälsa, säkerhet, mutor och korruption, samt mänskliga rättigheter.

Gåvor, förmåner och mutor
Investor har höga krav på etiskt och moraliskt affärsbeteende för att skydda Investors varumärke och rykte. Investors policy, beslutad av styrelsen, innebär att Investor inte tolererar korruption eller mutor[1] under några omständigheter (inklusive så kallade facilitation payments[2]). Investor följer gällande lagar.  

Investor har interna regler, beslutade av ledningsgruppen, som syftar till att ge vägledning för att utvärdera vad som är lämpligt och inte lämpligt i professionella relationer när det gäller bl.a. gåvor och förmåner. De interna reglerna är byggda på principerna från Institutet Mot Mutors Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Enligt de interna reglerna ska gåvor och förmåner som ges och tas emot alltid präglas av öppenhet och måttfullhet. Vid tveksamma situationer ska den närmaste chefen alltid informeras och rådfrågas. Investors Legal-avdelning finns också tillgänglig för vägledning. Risken för mutor och korruption utvärderas löpande och bedöms också årligen som en del av Investors riskbedömningsprocess.

För att medvetandegöra organisationen om interna regler hålls regelbundna utbildningar och det interna regelverket finns tillgängligt på Investors intranät. Investors interna regelverk följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen. Alla medarbetare skriver under Investors uppförandekod som inkluderar vår policy för antikorruption och mutor.

[1]  Korruption definieras som att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning. Mutor definieras som att erbjuda, utlova, lämna, acceptera eller begära en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd. Förmåner kan utgöras av gåvor, lån, avgifter, utmärkelser eller andra förmåner (skatter, tjänster, donationer etc.)

[2] Facilitation payments definieras som mindre mutor som betalas till offentliga tjänstemän för att de ska påskynda administrativa processer och ge betalaren tillgång till tjänster som han eller hon har laglig rätt till.

investor pattern