Vårt hållbarhetsarbete som ägare

Vi har höga förväntningar på våra företag gällande deras hållbarhetsarbete, guidade av våra riktlinjer för hållbarhet och företagsspecifika fokusområden.

Under senare år har Investor utvecklat ett mer strukturerat förhållningssätt gällande vårt hållbarhetsarbete som långsiktig, ansvarsfull och aktiv ägare, eftersom det är i denna roll vi kan göra störst skillnad. Vårt viktigaste bidrag sker när våra företag stärker sin konkurrenskraft, exempelvis genom att utveckla innovativa produkter och tjänster som minskar energi- och vattenförbrukning och avfall, samt förbättrar mänskliga förhållanden och minskar koldioxidutsläpp.

Investors riktlinjer
Investors riktlinjer för hållbarhet beskriver våra baskrav, tillämpliga för alla våra företag. Vi förväntar oss att de;

  • agerar ansvarsfullt och etiskt,
  • följer lokala och nationella lagar inom respektive land där de är verksamma,
  • kontinuerligt utvecklar och förbättrar sin sociala, miljö- och ekonomiska påverkan,
  • stödjer och investerar i innovation,
  • analyserar risker, formulerar policyer och mål, samt har ändamålsenliga processer på plats för att hantera och följa upp hållbarhetsrelaterade risker,
  • ansluter sig till och efterlever FN:s Global Compact och dess tio principer, liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
  • i lämplig form, transparent redovisar hållbarhetsmål, risker och framsteg,
  • uppmuntrar och främjar jämställdhet och mångfald i sina organisationer,
  • har en aktiv dialog med sina intressenter, såsom leverantörer och handelspartners, samt
  • har en säker rapporteringskanal för visselblåsning på plats.

Företagsspecifika fokusområden
För alla noterade kärninvesteringar ingår hållbarhet som en del i våra värdeskapandeplaner, med en översikt av företagets hållbarhetsarbete, vår syn och två till tre företagsspecifika fokusområden. Dessa är beroende av vilka risker och möjligheter som är relevanta för företagets affär. Exempel på fokusområden är bland annat innovation, energieffektivisering och mångfald. De företagsspecifika fokusområdena presenteras årligen för Investors styrelse och vi kommunicerar planen till företagens styrelseordföranden minst en gång per år, samt uppmuntrar dem att diskutera den med resten av styrelserna.

Kontinuerlig uppföljning
Investor tar hänsyn till hållbarhetsrelaterade frågor i alla våra investeringsaktiviteter. Genom Investors årliga hållbarhetsformulär, som skickas till alla portföljbolag för självutvärdering, följer vi upp deras framsteg. Våra analytiker följer löpande upp utvecklingen och de företagsspecifika fokusområdena följs upp genom samma process och principer som för värdeskapandeplanerna.

Om en allvarlig hållbarhetsrelaterad fråga uppstår i något av våra företag är business teamet ansvarigt för att lyfta frågan internt på Investor och för att följa upp de åtgärder företaget vidtar för att hantera frågan. Business teamet är också ansvarigt för att rapportera processen och de vidtagna åtgärderna internt på Investor. Investors styrelserepresentanter är ansvariga för att säkerställa att företaget vidtar relevanta åtgärder.

Rapportering
Vi redogör för vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning, på vår hemsida samt i vår årliga Communication of Progress som lämnas till FN:s Global Compact. 
Läs mer om våra resultatindikatorer för hållbarhet här.

Vår hållbarhetsmodell - som ägare

 

investor pattern