Resultatindikatorer för hållbarhet

Vi stödjer våra företags insatser för att skapa hållbara affärsmodeller, kontinuerlig utveckling samt förbättring av deras sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. Att mäta hållbarhetsresultat är viktigt för att kunna förstå utvecklingen i våra portföljbolag. Nedan presenteras nyckeltal för de mest relevanta hållbarhetsområdena, för Noterade Kärninvesteringar, Patricia Industries (helägda dotterföretag och partnerägda investeringar) och EQT (EQT Group, vilket refererar till EQT AB och EQT Partners AB, exklusive fonderna).

INNOVATION OCH HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER
Forsknings- och utvecklingssatsningar
Det är viktigt att företagen ständigt utvecklas för att behålla sin långsiktiga konkurrenskraft. Innovation möjliggör att portföljbolagen kan ta fram nya effektivare produkter och tjänster och därmed skapa hållbara affärsmodeller. Andelen resurser som respektive företag fördelar på forskning och utveckling varierar.ARBETE
Medarbetare
Engagerade, kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för våra företags utveckling. Med nästan 500.000 medarbetare runtom i världen, är det viktigt att våra företag arbetar aktivt med kompetensutveckling, medarbetarengagemang och att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö. Informationen avser antal medarbetare per balansdag och är ej justerad för förvärv och avyttringar inom företagen.

95% av våra portföljföretag mäter medarbetarnöjdhet på återkommande basis.

AFFÄRSETIK
Styrning och policyer
Att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är en förutsättning för att Investors företag ska ha en hög trovärdighet bland sina affärspartners och andra intressenter. Uppförandekod samt policyramverk är viktiga för att företaget och dess medarbetare och affärspartners ska agera ansvarsfullt och i enlighet med företagets värderingar.

100% av våra portföljföretag har en uppförandekod.

SAMHÄLLE
Under Investors mer än 100-åriga historia har vi skapat värde genom våra företags verksamheter och på så sätt genererat avkastning både till företagens aktieägare såväl som till våra egna. Vi vill vara ett gott föredöme då det kommer till att bedriva affärer på ett hållbart sätt. Vår indirekta ekonomiska påverkan bidrar till skapandet av arbetstillfällen och teknologisk utveckling i våra företag.

Under 2017 uppgick vår utdelning till 8,4 Mdr konor, varav nästan 2 Mdr kronor distribuerades till Wallenbergstiftelserna. Wallenbergstiftelsernas syfte är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige, vilket i sin tur gynnar många företag, däribland våra.

ANTIKORRUPTION
Investor har nolltolerans gällande mutor och korruption. Vi avstår från att ge eller ta emot gåvor och förmåner som kan riskera eller uppfattas skapa otillbörlig lojalitet. Investor förväntar sig att alla portföljbolag utvärderar risken för mutor och korruption och har relevanta policyer, utbildningar och kontroller på plats för att möta dessa risker. 

100% av våra portföljföretag har en antikorruptionspolicy och tillhörande utbildning.

Exempel från våra företag:
Under 2017 har företagen inom Patricia Industries intensifierat sitt arbete mot mutor och korruption. För att ytterligare öka medvetenheten har bland andra BraunAbility, Laborie, Permobil och Vectura stärkt sina policyer och riktlinjer samt genomfört företagsövergripande utbildningar genom exempelvis gruppresentationer, e-Learnings och dilemmadiskussioner.

MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN
Koldioxidutsläpp, ton/Mkr i omsättning
Påverkan på miljö och klimat är angelägna frågor. Som ägare stödjer vi våra företag i arbetet att utveckla hållbara och effektiva produkter och tjänster samt att tillämpa energieffektiva processer. För att bidra till samhällets klimatomställning förväntas alla Investors portföljbolag ha miljö- och hållbarhetspolicyer som fastställer principerna för hur företaget arbetar med att ta ansvar för dessa områden.

Exempel från våra företag:
Under 2017 har våra företag inom Patricia Industries fokuserat på att förbättra sin mätning av koldioxidutsläpp från sina verksamheter för att få en bättre grund för att prioritera och sätta mål för utsläppsreducering. Permobil, BraunAbility, Laborie, Grand Group, Aleris och Vectura har genomfört sina första företagsövergripande mätningar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Investor förväntar sig att alla våra företag efterlever applicerbara lagar och regler samt de tillämpbara standarder som finns på de marknader där de bedriver verksamhet. Respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och föreningsfrihet utgör hörnstenar. Investor stödjer FN:s Global Compact och dess tio principer samt ILO-konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi stödjer och respekterar även i övrigt internationellt erkända mänskliga rättigheter. Detta gäller dels våra företag, men även deras leverantörer och samarbetspartners.

85% av våra portföljföretag har skrivit under FN:s Global Compact.

100% av våra portföljföretag har ett visselblåsningssystem för att rapportera överträdelser.

Exempel från våra företag:
Ericsson har identifierat sina viktigaste frågor inom mänskliga rättigheter såsom rätten till respekt för privatlivet, rätten till yttrandefrihet samt arbetstagarnas rättigheter. Ericsson var det första informations- och kommunikationsteknologiföretaget som rapporterar enligt FN:s Guiding Principles framework. Som ett resultat av detta ingår numera identifiering, förebyggande och begränsning av företagets risker kopplade till mänskliga rättigheter i Ericssons due diligenceprocesser.

Atlas Copco har ökat sitt fokus på möjligheter till kundsamarbete, för att i högre utsträckning förstå och bemöta risker kopplade till mänskliga rättigheter i värdekedjan. Det befintliga kundutvärderingsverktyget kompletteras med fördjupade dialoger om mänskliga rättigheter, samt platsbesök vid behov.

MÅNGFALD
Mångfald avseende ålder, kön och nationalitet
Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för framgång. Vi förväntar oss att våra portföljbolag ska arbeta aktivt för att främja mångfald. Under de senaste åren har mångfalden stärkts, men det är ett fortsatt prioriterat område. Andelen kvinnor i Investors ledningsgrupp och styrelse uppgår till 40 procent respektive 40 procent.


Andelen kvinnor representerade i styrelserna uppgår till 25 (23) procent. Den genomsnittliga åldern är 57 (57). Totalt finns 18 (16) nationaliteter representerade.


Andelen kvinnor representerade i ledningsgrupperna uppgår till 25 (25) procent. Den genomsnittliga åldern är 51 (51). Totalt finns 23 (19) nationaliteter representerade.

investor pattern