Mål och operativa prioriteringar

Vi fokuserar målmedvetet på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning som överträffar marknadens avkastningskrav. Vårt långsiktiga avkastningskrav är riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning.

Öka substansvärdet
För att uppnå god substansvärdetillväxt måste vi äga högkvalitativa företag och vara en bra ägare som bidrar till att våra företag genererar lönsam tillväxt. Vi måste även allokera vårt kapital framgångsrikt.

2017: Rapporterat substansvärde uppgick till 336,3 (300,1) Mdr kronor vid utgången av 2017, en ökning, inklusive återlagd utdelning, om 15 (13) procent. SIXRX:s totalavkastningsindex steg med 9 (10) procent. Under den senaste tioårsperioden har substansvärdetillväxten, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 10 procent i genomsnitt per år och 9 procent under den senaste 20-årsperioden. Under året bidrog 85 procent av våra portföljbolag positivt till substansvärdet.

Bedriva verksamheten effektivt
Vi bibehåller kostnadsdisciplin för att vara effektiva och för att maximera vårt kassaflöde.

2017: Förvaltningskostnaderna uppgick till 455 (465) Mkr, motsvarande 0,14 (0,15) procent av vårt rapporterade substansvärde.

Generera en stadigt stigande utdelning
Vår utdelningspolicy är att en hög andel av mottagna utdelningar från våra noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

2017: Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 (11,00) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 8,00 kr per aktie i maj 2018 och 4,00 kr per aktie i november 2018. Baserat på detta förslag har vår utdelning ökat med 11 procent årligen de senaste fem åren och 10 procent de senaste tio åren.

investor pattern