Johan Forssell ny vd för Investor från Årsstämman 2015 

Styrelsen för Investor har beslutat att utse Johan Forssell till ny vd och koncernchef från den 12 maj 2015. I linje med detta utvecklas Investors affär i ett nästa steg. För att både tydliggöra ägandet i de noterade bolagen, och bygga upp fler onoterade helägda dotterföretag, skapas därför en ny division inom Investor. Investors organisation ges därmed en tydligare struktur med två ben – ett med fokus på aktivt ägande i noterade kärninvesteringar – och ett med fokus på att utveckla och expandera portföljen av helägda dotterbolag.

Till pressmeddelandet

Bokslutskommuniké 2014 

Substansvärdet uppgick till 260.963 Mkr (343 kronor per aktie) per den 31 december 2014, en ökning med 14.162 Mkr (19 kronor per aktie) under kvartalet, vilket motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 6 procent. Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 (8,00) kronor per aktie. Den 28 januari 2015 aviserade Investors styrelse utnämningen av Johan Forssell till ny vd och koncernchef i Investor från den 12 maj 2015. Johan Forssell efterträder Börje Ekholm som lämnar sin befattning efter nästan tio år. Den 28 januari 2015 aviserade Investor etableringen av en ny division, Patricia Industries, med fokus på utveckling och expansion av portföljen av helägda dotterföretag. Börje Ekholm kommer att vara ansvarig för Patricia Industries.

Till rapporten    Gå till webbsändningen     Till presentationen

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.