Bokslutskommuniké 2015

Substansvärdet uppgick till 271.801 Mkr (357 kronor per aktie) per den 31 december 2015, en ökning med 14.281 Mkr (19 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 6 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärde-ökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 13 procent i genomsnitt per år. Patricia Industries förvärv av BraunAbility slutfördes den 30 oktober 2015. Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,00) kronor per aktie.

 

Till rapporten      Till webbsändningen      Till presentationen

  • Noterade Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag med starka internationella marknadspositioner.

  • Patricia Industries

    Våra helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.