Investors Q3-rapport 2014

Substansvärdet uppgick till 246.801 Mkr (324 kronor per aktie) per den 30 september 2014, en ökning med 14.300 Mkr (19 kronor per aktie) under kvartalet, vilket motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 6 procent. Investor förvärvade ytterligare 15,8 miljoner aktier i Wärtsilä och ökade därmed sin andel av kapitalet och rösterna i bolaget från 8,8 procent till 16,8 procent. Investor är nu den klart största aktieägaren i Wärtsilä. Mölnlycke Health Care genomförde sin första kapitaldistribution till Investor, uppgående till 130 MEUR. Avyttringen av majoriteten i Lindorff slutfördes. Likviden, som erhölls den 6 oktober, uppgick till 6,8 Mdr kronor.

Till rapporten
Till webbsändningen

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.